geassigovatvaisa13398.png

2013

1/12 2013 - 31/1 2014

Oppdrag for Utenriksdepartementet i Norge om å utarbeide en "Stakeholders assessment" i en klagesak, jmf. OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak.

5.12.13 Møte med NRL og Økonomisk utvalg for reindriftsnæringen.
27.11.13 Foredrag om gode arealprosesser på Dialogforum om vindkraft.
20.-21.11.13 Forskningsrådets nordområdekonferanse, om næringsutvikling og arealpress.
2.-3.11.13 Gruvekonferanse.
1.11.13 Kontor åpnet i Kautokeino.
23.-24.10.13 Foredrag på Arctic Round Table om samiske arealinteresser.
1.10.13 Styremøte i Tromsø.
27.8.13 Miniseminar i Alta med reinbeitedistriktene om kartlegging av arealinngrep i reinbeiteland. Program fremgår av invitasjonen.